مرتب‌سازی براساس:
16 کالا
مبدل۱۱۰ ولت به ۱۲ولت یک آمپر

850,000 تومان

مبدل دیسی به دیسی ۱۱۰ ولت به ۲۴ ولت ۱۰ آمپر

4,500,000 تومان

مبدل دیسی به دیسی ۴۸ولت به ۱۲ ولت ۲ آمپر

1,250,000 تومان

مبدل ۴۸ ولت دیسی به ۲۴ ولت دیسی ۵ آمپر

3,200,000 تومان

مبدل دیسی به دیسی ۴۸ ولت به ۲۴ ولت ۲آمپر

1,250,000 24%

950,000 تومان

مبدل ۸۰ ولت دیسی به ۲۴ ولت ۶ آمپر

3,700,000 تومان

مبدل ۱۱۰ ولت دیسی به ۴۸ ولت دیسی 8 آمپر

4,500,000 تومان

مبدل ۴۸ به ۱۲ ولت ۱۰ آمپر

2,900,000 تومان

مبدل 110 ولت به 24 ولت 20 آمپر

8,500,000 تومان

مبدل دیسی به دیسی ۴۸ ولت به ۱۲ ولت 8 آمپر

2,700,000 تومان

مبدل دیسی به دیسی ۱۱۰ ولت به ۱۲ ولت ۴۰ آمپر

3,900,000 تومان

مبدل دیسی به دیسی ۴۸ ولت به ۱۲ ولت ۲۰ آمپر

4,800,000 تومان

مبدل ۱۱۰ ولت به ۱۲ ولت ۱۰آمپر

2,800,000 تومان

مبدل دیسی به دیسی ۱۱۵ ولت به ۲۴ ولت ۲۰ آمپر

3,700,000 تومان

مبدل ۴۸ ولت به ۵ ولت دیسی ۲ آمپر

800,000 تومان

مبدل ۴۸ ولت دیسی به ۱۲ ولت دیسی ۱۰ آمپر

2,850,000 تومان

arrowبرگشت به بالا